TARİHÎ 100 LİSE (İNTERAKTİF HARİTA)

Tanzimat’ın ilanına kadar başlıca öğretim kurumu medreselerdi. Medreseler, sultanlar, komutanlar ve varlıklı kişilerce, vakıf yoluyla kurulan yüksek dereceli öğretim kurumlarıydı ve giderleri de vakıf gelirleriyle karşılanırdı.

Medreseler, Selçuklular zamanında ve Osmanlılar döneminde Tanzimat’a kadar, yönetici, kadı ve ulema yetiştirerek yararlı olmuşlardır. Daha sonraları batı tarzında öğretim yapan okullar açılmaya başlamış, 1856 Islahat Fermanı’ndan bir yıl sonra kurulan Maarif-i Umumiye Nezareti, 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ni hazırlayarak bazı okulların açılmasına karar vermiştir.

Bu okullardan birisi de öğretmen yetiştirmek amacı ile kurulması öngörülen Darü’l-Muallimin’dir. O zaman Darü’l-Muallimin, Osmanlı sınırları içinde yalnız İstanbul’da varken, 1875 yılında Girit’te, Bosna’da ve Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış ilim, bilim ve sanat merkezi olan Konya’da da açılmıştır. Darü’l-Muallimin, Konya’da Nizamiye Medresesi civarındaki bir binada eğitime başlamıştır.

 

 

Konya’da idâdî ilk kez Nizamiye Medresesinde 1 Eylül 1889 yılında açılmıştır. Daha sonra sınıf sayısı artırılarak, 1891 yılında bugünkü karma ortaokulunun bulunduğu binaya taşınmıştır.

1893 yılında yatılı kısım ilave edilmiş ve okul, Konya İdâdîsi adını almıştır. Binanın kullanıma başlandığı ilk yıllarda, dönemin padişahı Sultan Reşat (V. Mehmet, 1909-1918) zamanında yapılan ve Mimar Muzaffer’in Konya’daki ilk yapılarından olan Darü’l-Muallimin binası, mütareke sonrasında (Mondros 1918) kısa bir süre işgal kuvvetlerinin karargâhı olmuştur. Daha sonra bir ara Askeri Rüştiye olarak kullanılmıştır.

Okul, kurulduğu günden günümüze kadar çeşitli eğitim dönemleri ve farklı okul adları ile anılmıştır. Cumhuriyetten sonra, 1923’ten 1934 yılına kadar bu binada eğitim veren Darü’lMuallimin, Muallim Mektebi, Konya Erkek Öğretmen Okulu adlarını almış; ayrıca, 1929 tarihli bir vilayet albümünde ise okulun adının Erkek Muallim Mektebi olarak geçtiği de görülmüştür. Erkek Muallim Mektebinin (Erkek Öğretmen Okulu) 1934 yılında Adana’ya nakledilmesi üzerine bina Konya Erkek Lisesine verilmiştir.

Daha sonraları ise 1934-1972 tarihleri arasında, Gazi Lisesi ve 1997’den günümüze kadar da Konya Lisesi adları kullanılmıştır. Günümüzde ise yine Konya Lisesi adı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

1973-1974 eğitim ve öğretim yılında Konya Gazi Lisesi ismini alan okul, 1998 yılına kadar bu isimle faaliyetlerini sürdürmüştür. 1973 yılında Cumhuriyetin 50. kuruluş yılı kutlamalarına okulun yeni ismiyle katıldığı bilinmektedir.

 

 

1998 yılında Konya Lisesi ve Gazi Lisesi olarak ikiye ayrılan okul bu şekliyle bir yıl eğitim ve öğretime devam etmiştir. Gazi Lisesi bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise açılmış, daha sonra her iki okul Meram Konya Lisesi adı altında birleştirilmiştir.

2005-2006 eğitim ve öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi nedeniyle okul, Konya (Anadolu) Lisesi ismini almıştır.

Konya Lisesi, ülkemize sayısız değer yetiştirmiş, mazisi olan köklü, seçkin eğitim ve öğretim kurumlarımızdandır.