Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Gelişen şartlar, ortaya çıkan ihtiyaçlar, uygulamada yaşanan tereddütler, Bakanlığımız merkez teşkilatı öğretim birimleri ile taşra teşkilatımızın teklifleri doğrultusunda hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 08/6/2017 tarihli ve 30090sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda; Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı çalıştayda görüş ve öneriler değerlendirilmiş, mevcut iki ayrı Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yeni bir Yönetmelik olarak hazırlanmıştır.

Yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile;

 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 26/12/1995 tarihli ve 22505 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmelikte geçen;  Bakanlık, danışman öğretmen, eğitim kurumu, gönüllü, kulüp temsilcisi, eğitim kurumu müdürü, öğrenci kulübü, sosyal etkinlik, sosyal etkinlik dosyası, sosyal etkinlikler kurulu, toplum hizmeti ifadelerinin tanımı yapılmıştır.

Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinlikler 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenmesi hükme bağlanmıştır.

Sosyal etkinlik çalışmaları; öncelikle ders saatleri dışında uygulanır, zorunlu hâllerde ise ders saatleri içinde de uygulanabileceği vurgulanmıştır.

Her öğrencinin, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacakşekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirileceği ve çalışmalarına katılacağı belirtilmiştir.

Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinden de yararlanabileceği belirtilmiştir.

 Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanmasında eğitim kurumu bölgesinde bulunan gençlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurumu, kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri okul aile birliği tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

 Sosyal etkinlikler kurulunun, eğitim kurumu müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğrenci ile okul-aile birliğince belirlenen bir veliden oluşacağı belirtilmiştir.

 Eğitim kurumlarında öğrencilerde; özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, onları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarımını sağlamak, gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir.

Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, sergi, kermes,gezi, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ile sportif yarışmaların yapılabileceği belirtilmiştir.

Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi, öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesinin verilmesi hükme bağlanmıştır.

 Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebileceği vurgulanmıştır.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler isteğe bağlı olarak; ortaokul seviyesinde olanlar için 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar için 18 yaşını tamamlamamış olması kaydıyla, yüz yüze eğitim alanlar bu eğitimi aldıkları eğitim kurumlarında, diğerleri ise aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda sosyal etkinliklere katılabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için eğitim kurumlarında, sosyal etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla iki kontenjanın kullanılacağı, sosyal etkinliklere katılanların, olumsuz bir fiil ve davranışı sosyal etkinlikler kurulunca tespit edilmesi ve buna ilişkin düzenlenecek rapora bağlı olarak eğitim kurumu müdürlüğünce bu öğrencinin sosyal etkinliklere katılımının iptal edileceği belirtilmiştir.

Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklardan sertifika sahibi olanlara öncelik verileceği vurgulanmıştır.

Eğitim kurumlarında; “Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi”ndeki öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerle, çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, imkân ve şartları ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıyla farklı öğrenci kulüplerinin de kurulabileceği belirtilmiştir.

Öğrencinin seçtiği kulüp, yapılan çalışmalar ve belgeleri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işleneceği hükme bağlanmıştır.

Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır.

Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi öngörülmüştür.

Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal kurallara uyumlarını ve bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmen görevlendirilmesi öngörülmüştür.

Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

İmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de geziye katılımının sağlanması vurgulanmıştır.

 İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocukların velisi ile birlikte götürülmesi zorunlu tutulmuştur.

Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca karşılanabileceği belirtilmiştir.

Öğretim programları kapsamındayapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda, eğitim kurumu yönetiminin bilgisi dâhilinde gerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı yapılamayan dersler takip eden derslerde yoğunlaştırılmış olarak tamamlanması hükme bağlanmıştır.

 İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer konularda, “Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hükümlere göre yapılması hüküm altına alınmıştır.

Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları ile düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Gezi otobüslerinde görevli şoför, muavin, rehber veya varsa diğer personele ait adli sicil belgesinin de istenmesi hükme bağlanmıştır.

Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kamu araçlarından da yararlanılabileceği hususu da vurgulanmıştır.

Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevi değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine,  bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilmesine imkân verilmiştir.

Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri etkinliklerde; en fazla 3 öğrenci için, sürücü ile birlikte bir öğretmenin rehberlik etmesi kaydıyla, eğitim kurumunun yönetici ve öğretmenleri veya katılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10 yaşından büyük olmayan, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin yazılı izniyle taşıma yapılabileceği belirtilmiştir.

Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar, Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş olan protokollere uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Uluslararası yarışmalarda; eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge esaslarına göre yürütülmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçlarına uygun, sosyal etkinlik çalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik, sosyal kulüp faaliyetlerine katılımda bulunmuş olan öğrencilerin performanslarını veya ürünlerini içeren duyuru, dergi, gazete, duvar gazetesi, broşür, afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkarılabilir ve kurumun resmî internet sayfasında yayımlanabileceği belirtilmiştir.

Eğitim kurumu, ilçe ve il sınırları içinde gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere eğitim kurumu müdürlüğünce, il sınırları dışında gerçekleştirilecek etkinliklere mülkî idare amirince, yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklere valilikçe izin verilmesi hükme bağlanmıştır.

Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için eğitim kurumu müdürlüğünce, ilçe düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için ilçe millî eğitim müdürlüğünce, il düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için il millî eğitim müdürlüğünce, birden fazla ilin katılımı ile düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için ise Bakanlıkça izin verileceği hükme bağlanmıştır. 

Eğitim kurumu müdürü, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun olarak eylül ayında planlanmasından ve verimli olarak eğitim ve öğretim yılı içinde yürütülmesinden sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Sınıf veya şube rehber öğretmenlerinin, Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendireceği, öğrenci kulüplerine katılacak öğrencileri ilgi ve isteklerine göre belirleyeceği, belirlenen öğrencileri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işleyeceği ve öğrencilerin listesini danışman öğretmenlere teslim edeceği hükme bağlanmıştır.

Danışman öğretmenin; kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vereceği, kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendireceği belirtilmiştir.

Öğrenci kulübü temsilcisinin; yapılacak faaliyetlerle ilgili görev dağılımını danışman öğretmene bildireceği, kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapacağı, karar defterini tutacağı ve kulüp kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili dokümanların dosyalanmasını sağlayacağı belirtilmiştir.

Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Eğitim kurumlarında yapılacak bayrak töreninde, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenleneceği, törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’naolan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amacıyla gerekli her türlü önlem alınacağı vurgulanmıştır.

Yönetmeliğin ekinde; sosyal etkinliklere katılım sağlayan öğrencilere ve diğerlerine eğitim kurumu müdürünce verilecek belgelere yer verilmiştir.

44 kulüpten oluşan “Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi” oluşturulmuştur.

Okullarda oluşturulabilecek Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi’nde yer alan öğrenci kulüpleri dışında da kulüpler oluşturulabileceği, konuları birbirine yakın olanların ise birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri kurulabileceği belirtilmiştir..

Gezilerde kullanılacak olan “Eğitim Kurumu Gezileri Çerçeve Sözleşmesi” hükümleri günün şartlarına göre düzenlenerek Yönetmelik ekinde yer almıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen uygun yetki belgesine sahip araçlarla gezi yapılabileceği vurgulanmıştır.

Tahditli plakalı otobüsler okul servis aracı olarak kullanılmaları hâlinde, hizmet vermekte olduğu eğitim kurumunun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde götürüp-getirebilmesine imkân verilmiştir.

Yönetmelik ekinde, 54 gün ve haftadan oluşan “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi” ne yer verilmiştir.

Mahallî kurtuluş günlerinin, Atatürk günleri ile tarihî günlerin gerçekleştiği tarihlerde kutlanacağı belirtilmiştir.

Kapsamlı bir örnek “Gezi Planı”na yer verilmiştir.  

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ´NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.