Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, yargı kararları gereği, Bakanlığımızın öğretim birimleri ile 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askerî okullar, 6638 sayılı Kanunla kapatılan polis kolejleri, eğitim kurumlarımızdaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda değerlendirilerek özellikle Yönetmeliğin; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakil-geçişlere ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılıp bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan bu düzenleme ile:

 

1-  Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında; bir ders saati okulda 40 dakika, işletmelerde ise 60 dakika olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.

2-    İşletmelerdeki mesleki eğitimin günde 8 saat olarak yapılması hükme bağlanmıştır.

3-   Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu derslerin işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

4-   Hazırlanan haftalık ders programının, ders yılı başında ve içinde öğretmenler kurulunda görüşülmesi yerine, öğretmen hareketliliğinin yoğun olması nedeniyle okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacağı hükmüne yer verilmiştir.

5-    Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verildiği zamanlarda, okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınırken, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin de bu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

6-    Eğitim kurumlarımızda okul spor kulübünün kurulabilmesine imkân verilmiştir.

7-   Anadolu imam hatip liselerinde uygulamaya konulan klasik sanatlar ve musiki programına öğrenci alımı ve kayıt işlemlerinin Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

8-  Millî sporcular ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin de nakil ve geçişleri il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonun görevleri arasına alınmıştır.

9-    8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca “hafızlık” belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyon marifetiyle yerleştirilmeleri hüküm altına alınmıştır.

10-  Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısının da 30 olacağı hususu hükme bağlanmıştır.

11-  Kültürler arası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya ailesinin işi nedeniyle 9, 10 ve 11 inci sınıfları ülkemizde okuyup 12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diplomasının verileceği hüküm altına alınmıştır.

12-  Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 yerine 70 olan öğrencilerin başvurabileceği hususu hükme bağlanmıştır.

13-  Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılacakları ve bu sürenin devamsızlık süresine dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

14-  Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar öğrenciler de, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulananlar kapsamına alınmışlardır.

15-  Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmayacağı, ancak özürsüz devamsızlık süresinin ücretsiz izin süresinden düşüleceği hükme bağlanmıştır.

16-  Okullar arasındaki onuncu sınıf öğrencilerinin nakil ve geçiş süresi temmuz ayının sonu olarak belirlenmiştir.

17-  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askerî okullar, 6638 sayılı Kanunla kapatılan polis kolejlerinin öğrencileri için Yönetmelikte bulunan ilgili hükümler kaldırılmıştır.

18-  Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

19-  Okullara nakil başvurularında,  başvurunun açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için Yerleştirmeye Esas Puanı üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılacağı husus belirtilmiştir.

20-  Klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci nakil ve geçişi yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

21-  Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılmasının esas alınacağı hususu belirtilmiş, öğrencilerin her dersten en az iki yazılı sınava katılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

22-  Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabileceği belirtilmiştir.

23-  Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavlarının dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

24-  Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme açısından; yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılmasının esas olacağı, ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabileceği hususuna açıklık getirilmiştir.

25-  Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.

26-  Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin dönem puanlarının belirlenmesinde, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mevzuatına göre yapılacağı, yıl sonu başarı puanının belirlenmesinde ise eğitimini gördüğü derslerin puanlarının esas alınacağı ve diğer derslerden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

27-  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılacağı hususuna yer verilmiştir.

28-  Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

29-  Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâlinin, hazırlık sınıfı öğrencileri için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

30- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunları ifadesi yerine ortaöğretim kurumu mezunları ifadesi getirilmiştir.

31- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim kapsamında yat kaptanlığı dalı kapatıldığından, söz konusu eğitimin denizcilik alanı için yapılacağı belirtilmiştir.

32-  Okul birincilerinin tespitinde, yargı kararı gereği ilgili madde metninden “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak” ifadesi ile  “10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile” ifadesi çıkarılmıştır.

33-  Güzel sanatlar liselerinde; resim ve müzik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edileceği hususu hükme bağlanmıştır.

34-  Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “Öğrenim süresi” bölümü dört yıl olarak doldurulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

35-  Söz konusu Yönetmeliğin 78 inci maddesinin yedinci fıkrası yargı kararı gereğince “Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak, okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla, mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.” şeklinde düzenlenmiştir.

36-  Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla “öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerileri hedefleyen”  etkinliklerin de planlanarak uygulanması eklenmiştir.

37-  Söz konusu Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin altıncı fıkrası yargı kararı gereğince “Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır.”  şeklinde düzenlenmiştir.

38-  Koordinatör öğretmen görevlendirilmesine ilişkin esaslara “Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilir.” ile “Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması hâlinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirilir.” hükümleri eklenmiştir.

39-  Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacaktır.

40-  Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulacaklardır.

41- Uluslararası sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak eğitim yapılan havacılık ve denizcilik alanlarında, öğrencilere söz konusu belgelerde belirtilen akredite yeterliklerin kazandırılabilmesi için öğretmenle birlikte alanında yetkin usta öğreticilerin de görevlendirilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır.

42- Alanında tek öğretmen bulunması hâlinde zümre öğretmen toplantısının okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır.

43- Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve laboratuvar bulunmaması hâlinde işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdüreceği hususu hükme bağlanmıştır.

44-  Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günü olduğu, bu stajın 15 iş gününe kadar olan kısmının 10 uncu sınıfın sonunda yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

45-  Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

46-  Öğrenci nakil olduğunda okul veli sözleşmesinin yenileneceği hususu hükme bağlanmıştır.

47-  Özürsüz devamsızlık disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır.

48- Öğrencinin okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi “zamanında vermemesi” disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır.

49-  Ders saatleri içerisinde bilişim araçlarının açık tutulmasına ilişkin fiile disiplin cezası getirilmiştir.

50- Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak fiiline disiplin suçu getirilmiştir.

51-  Disipline ilişkin hükümlerde yer alan  “yanlış algı” ifadesi hakkındaki mahkeme kararı gereği yeniden düzenlenme yapılmıştır.

52-  Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası verilmemesi amacıyla ilgili disiplin maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

53-  Son sınıf öğrencilerine verilen disiplin cezasının dönem sonunda görüşülebilmesine imkân sağlanmıştır.

54-  Okul değiştirme cezasının zamana bağlı olmaksızın uygulanmasına imkân sağlanmıştır.

55-  Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında genel bütçe kaynaklarından alınan temrinlik malzemeler kullanılarak üretilen ürünlerin satışının yapılması ve elde edilen gelirlerin Maliye gelirlerine aktarılarak israfın engellenmesi sağlanmıştır.

 

56-  Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görev yapan “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni”nin adı “atölye ve laboratuvar öğretmeni” olarak değiştirilmiştir.

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN GÜNCELLENMİŞ SON HALİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA - Personel İletişim

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.